Filo

Essayopdracht over hoofdstuk 3 Kennis en Weten
Schrijf een essay onder de werktitel Kennis ? een venster op de werkelijkheid of een product van mijn geest? Je presenteert in dit essay twee filosofische theorie?n over het proces van kennisverwerving en legt uit op welke punten ze van elkaar verschillen. Kies hiervoor een rationalist en een empirist. Vervolgens leg je aan je lezer uit waarom de ene theorie volgens jou een overtuigender antwoord biedt op de gestelde vraag dan de andere.
Schrijf je essay op basis van de hierna volgende richtlijnen. Beperk je bij het schrijven tot ??n gedachte per alinea.
Begin met een eerste versie. De verfraaiing ? stilistisch en anderszins ? komt daarna pas.
Je kunt rust en systeem in je schrijven brengen door je werkstuk alvast in te delen overeenkomstig de hieronder volgende 8 punten.

Kennis ? een venster op de werkelijkheid of een product van mijn geest?

1 Werktitel
Als je klaar bent met het schrijven van je essay kun je de werktitel desgewenst vervangen door een eigen titel, eventueel met een ondertitel. Een goede titel is zowel zakelijk als pakkend: hij dekt de lading en spreekt de lezer direct aan.

2 Inleiding en probleemstelling
- Begin je essay met een levendige schets van een concrete ervaring of situatie die je lezer op een directe manier met je onderwerp confronteert. Welke ervaring of situatie je hier schetst is aan jou. Eis: je schets moet aansluiten op de probleemstelling.
- Vervolgens formuleer je op basis van deze schets het probleem dat je aan de orde wilt stellen: we menen dat onze kennis betrekking heeft op de werkelijkheid, maar kunnen we daar wel zo zeker van zijn? Slaat datgene wat we weten op de werkelijkheid zelf of is onze kennis slechts een product van onze eigen geest?

3 Aankondiging
Nu schets je hoe je deze vraag gaat uitwerken. Je geeft aan:
- welke filosofen je achtereenvolgens gaat bespreken en vergelijken;
- om te kunnen zien wie het meest overtuigende antwoord biedt op je probleem;
- eventueel kun je alvast vooruitlopen op de conclusie, maar om de spanning erin te houden kun je die ook in het midden laten.

4 Filosoof 1
- Geef hier een uitwerking van de wijze waarop deze filosoof het proces van kennisverwerving beschrijft. Doe dit met het oog op de vraag die je in de inleiding hebt geformuleerd: kunnen we wel zo zeker zijn dat onze kennis betrekking heeft op de werkelijkheid en niet slechts een product is van de geest? Dat betekent dat je die punten moet accentueren waaraan je de argumenten voor een antwoord op deze vraag kunt ontlenen.
- Benoem stilzwijgende vooronderstellingen, principi?le uitgangspunten en formuleer aan de hand daarvan eventuele vragen en/of bezwaren, uiteraard alleen als ze relevant zijn voor je centrale vraag.
- Eindig deze paragraaf met een tussenconclusie: hoe zou deze filosoof je vraag beantwoorden?

5 Filosoof 2
- Verwerk hier de wijze waarop de tweede filosoof het proces van kennisverwerving beschrijft. Ook hier uiteraard de vraag uit de inleiding in het oog houden: betreft kennis de werkelijkheid zelf of is het slechts een product van de geest? Weer accentueer je de punten waaraan je argumenten kunt ontlenen.
- Benoem weer eventuele vooronderstellingen, principi?le uitgangspunten en formuleer aan de hand daarvan relevante vragen en/of bezwaren.
- Besluit opnieuw met een tussenconclusie: welk antwoord zou filosoof 2 geven op je uitgangsvraag?

6 Vergelijking en kritische beoordeling
Beschrijf puntsgewijs eerst de overeenkomsten en vervolgens, op basis daarvan, de verschillen tussen beide filosofen. Laat hier duidelijk je eigen stem horen: jij bent degene die uitmaakt welke van de twee filosofen je het meest overtuigt en waarom. De bij 4 en 5 geformuleerde vragen en bezwaren kunnen je hierbij behulpzaam zijn. Werk in deze vergelijking toe naar de conclusie.

7 Conclusie
Keer nu uitdrukkelijk terug naar de hoofdvraag. Op basis van de deelconclusies en de vergelijking formuleer je jouw antwoord op de beginvraag. Je essay hangt in de lucht als je nalaat een antwoord te formuleren. Dit antwoord:
- is helder en ondubbelzinnig, bijvoorbeeld:
- ja, onze kennis betreft de werkelijkheid zelf
- nee, kennis is slechts een product van onze geest.
- anders, namelijk?;
- vat kort de doorslaggevende argumenten samen;
- geeft geen nieuwe informatie.

9 Ten slotte
Aardig is om aan het slot terug te komen op het voorbeeld uit het begin, maar noodzakelijk is dit niet.

Beoordeling
De volgende aspecten van je essay wegen mee bij de beoordeling:
- logische opbouw (dus houd je zoveel mogelijk aan bovengeschetste opbouw);
- concreetheid (geef voorbeelden);
- kritische bespreking van vooronderstellingen en uitgangspunten (onder andere in je probleemstelling en in de besproken opvattingen);
- adequate weergave