Exempel på opposition

Exempel på opposition
Nedanstående text är i redigerad form den opposition som framfördes då Annelie Johanssons magisteruppsats i Svenska med didaktisk inriktning ventilerades. Den är tänkt att kunna användas som ett exempel på hur man kan lägga upp en opposition för att seminariet ska bli en intressant och lärorik diskussion, ett samtal för alla deltagare. Målsättningen med seminariet är som alltid att uppsatsen ska förbättras så långt det bara går innan den publiceras i sin slutgiltiga version.

Uppsatsens titel: Att producera eller reproducera text? En studie av fem gymnasiepojkars arbete.
Författare: Annelie Johansson


Oppositionens disposition
INTRODUKTION
- allmänt
- specifiktPROCEDURDISKUSSION
- specifikt
- allmänt


1 Oppositionens disposition
Jag kommer först att göra ett sammandrag av uppsatsen i sin helhet för att få svar på om jag uppfattat din uppsats korrekt. Därefter kommer jag att redovisa ett allmänt omdöme och lyfta fram styrkor och svagheter. Sedan går jag in på själva oppositionen genom en bakgrundspresentation som går från det allmänna till det specifika för att sedan snäva in i en genomgång av uppsatsen med fokus på frågor om
• titeln
- indikation
- relevans
- konstruktion
- relation
• hur studien passar in i vad ”man” redan vet
- forskningsöversikt
- relevans i litteraturval, ev. andra författare
- representativitet
- tydlighet i kopplingen till ”det pågående samtalet”
• hur du valt att göra din undersökning
- metod
- material
- reliabilitet
- validitet
- Mäter undersökningen det som avses?
• vad du kommit fram till/resultaten
- relaterat till syfte och frågeställningar
- koppling till teorin
- behandling av resultaten
- slutsatser – är de rimliga?
- fokus
• hur resultaten påverkar skolpraktiken, undervisningen och lärarutbildningen
- diskussionen
- resultatet i ett vidare perspektiv – utomvetenskapligt, metodiskt, teoretiskt, praktiskt
Under genomgången kommer jag att stanna upp vid olika rubriker i din uppsats och ta upp några specifika frågor som jag har funderingar om. Det gäller framför allt följande:
- skrivuppgiften
- metoden/genomförandet
- resultatet
Jag kommer inte att uppehålla mig vid uppsatsens uppläggning eftersom den följer traditionella mönster och det inte finns så mycket att säga om den. När det gäller språkbehandling och formalia hänvisar jag till den särskilda sammanställningen ”Kommentarer om språk och formalia …”.
2 Sammandrag av uppsatsen som helhet
Bakgrunden till din uppsats är att du ser en brist i elevernas skrivförmåga när det gäller att producera egna diskursiva texter med utgångspunkt i andras texter. Deras okunskap och oförmåga leder till reproducerande textskapande. Du framhåller vikten av att förstå hur elever producerar text för att kunna hjälpa dem vidare i deras skrivande. Kunskap om elevens skrivprocess kan hjälpa läraren att snabbare fånga upp elever med problem och att vägleda dem i producerande av egentexter.
Din undersökning går ut på att förstå hur fem gymnasiepojkar gör när de skapar text i en given provsituation där kravet är att använda andras texter för att producera en egen utredande och argumenterande text, en diskursiv text. Du vill veta hur de tänker om att skriva med egna ord, hur deras skrivprocess ser ut och i vilken grad de reproducerar eller producerar i sina texter. Din undersökning utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande där skrivandet utgör en kognitiv process som är socialt och kulturellt situerad.
Din problemformulering lyder: Hur går fem gymnasiepojkar till väga när de skapar text i en diskursiv provsituation och hur beskriver de sin process? Hur visar sig de fem pojkarnas syn på skrivande, produktion och reproduktion i deras skrivprocess och i deras texter?
Ditt material utgörs av elevernas texter utifrån en skrivuppgift med nationella provets A-uppgift som förlaga. Skrivuppgiften är av diskursiv karaktär och eleverna ska använda sig av referat eller citat av stimulanstexter för att styrka sitt resonemang, sina argument och sin diskussion. Texten ställer även krav på mottagaranpassning. Uppgiften är formulerad utifrån en rad frågor med anknytning till stimulanstexterna och till då- och nuperspektiv. Materialet består även av resultatet från kvalitativa intervjuer och observationer av skrivsituationen.
I din analys av texterna använder du som teori delar av Nils-Erik Nilssons indelning av texter i producerade och reproducerade texter. För att urskilja olika grad av avskrift använder du Sofia Asks modell för olika avskriftssätt kopplat till referenser. För att beskriva hur eleverna tänker kring sitt skrivande och planeringen av det använder du den klassiska retorikens textbildningsfaser för att därigenom belysa skrivprocessen.
Resultaten av din undersökning pekar på en tendens att de som har högre betyg planerar sitt skrivande och sin text i högre grad än de med lägre betyg. De med lägre eller medelhöga betyg gör sin planering mentalt eller efter hand som de skriver. Eleverna har liten erfarenhet av refererande skrivande och signalerar att uppgiften är svår. Flertalet elever hittar därför olika strategier för att undvika