ЗМІСТ
ВСТУП.........................................................................................................................4
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРУНДІЯ, ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ФУНКЦІЙ.............................................................................6
1.1 . Герундій як особлива безособова форма дієслова.......................................6
1.1.1. Герундій та дієприкметник I...............................................................7
1.1.2. Герундій та віддієслівний іменник.....................................................9
1.1.3. Герундій та інфінітив.........................................................................10
1.2. Характеристика подвійної природи герундія............................................11
1.2.1. Іменні характеристики герундія........................................................11
1.2.2. Дієслівні характеристики герундія...................................................12
1.2.3. Граматична категорія стану...............................................................13
1.2.4. Граматична категорія часової віднесеності.....................................14
1.3. Синтаксичні функції герундія.....................................................................15
1.3.1. Герундій у функції підмета...............................................................16
1.3.2. Герундій у функції частини складеного присудка..........................16
1.3.3. Герундій у функції додатка...............................................................17
1.3.4. Герундій у функції означення...........................................................18
1.3.5. Герундій у функції обставини...........................................................19
1.4. Герундіальні предикативні конструкції......................................................20
Висновки до розділу 1..........................................................................................22
РОЗДІЛ 2. СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ГЕРУНДІЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ...............................................................................................23
2.1. Способи перекладу герундія у функції частини складеного присудка....23
2.2. Способи перекладу герундія у функції підмета.........................................24
2.3. Способи перекладу герундія у функції додатка.........................................25
2.4. Способи перекладу герундія у функції обставини.....................................26
2.5. Способи перекладу герундія у функції означення.....................................27
2.6. Способи перекладу герундіальних зворотів...............................................28
Висновки до розділу 2..........................................................................................29
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.....................................................................................30
РЕЗЮМЕ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.............................................................31
ДОДАТОК. Дієслова та мовні звороти, після яких вживається герундій........32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................................33

ВСТУП

Герундій є унікальною аломорфною формою дієслова, тобто такою, яка не має чіткого граматичного еквівалента в українській мові. Саме тому перекладацький аспект дослідження герундія вимагає особливої уваги й детального лінгвістичного дослідження.
Важливе місце серед проблем, що пов’язані з досягненням еквівалентності при перекладі, займає наявність граматичних безеквівалентних одиниць, однією з яких є герундій. Для вирішення цієї проблеми насамперед необхідно ретельно дослідити герундій і на основі отриманих даних знайти оптимальні способів його перекладу. Таким чином, актуальність проблеми визначається важливістю ретельного аналізу своєрідної безособової форми дієслова герундія та необхідністю досягнення еквівалентності при його перекладі на українську мову.
Об’єктом дослідження є герундій як безособова форма дієслова, його властивості та функції в реченні.
Предметом дослідження є способи перекладу герундія з англійської на українську мову.
Метою роботи є дослідження герундія, його властивостей та функцій, а також визначення способів його перекладу українською мовою.
Поставлена мета зумовила виконання таких завдань:
• дослідити герундій як особливу форму дієслова;
• охарактеризувати подвійну природу герундія;
• визначити синтаксичні функції герундія;
• визначити основні способи перекладу герундія у функціях підмета, додатка, означення, обставини та частини складеного присудка.
Досягнення мети забезпечується такими методами дослідження, як морфологічно-синтаксичний, перекладознавчий та комплексний контекстуальний аналіз.
У першому розділі надаються загальні відомості про герундій, його особливості, функції в реченні та особливі предикативні конструкції з герундієм (герундіальні звороти).
У другому розділі розглядаються основні способи перекладу герундія та герундіальних хворотів на основі їхніх синтаксичних функцій.
Теоретичне значення даної курсової роботи визначається тим, що її основні положення можуть бути використані у дослідницьких роботах, присвячених подальшій розробці теоретичних питань щодо безособових форм дієслова і герундія зокрема.
Практична цінність роботи полягає в тому, що її матеріали і результати можуть бути використані при перекладі без еквівалентної граматичної одиниці герундія.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРУНДІЯ, ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ФУНКЦІЙ.

В даному розділі ми розглянемо герундій як особливу безособову форму дієслова, виокремивши характерні морфологічні, стилістичні та смислові риси, що відрізняють його від інфінітива, дієприкметника І та віддієслівного іменника. Ми визначимо, в чому полягає подвійна природа герундія, виокремивши його іменні та дієслівні характеристики, а також дослідимо його синтаксичні функції в реченні. Окрім того, буде звернуто особливу увагу на особливі герундіальні предикативні конструкції, їхні властивості та синтаксичні функції.

1.1. Герундій як особлива безособова форма дієслова
Герундій – це найбільш своєрідна безособова форма в системі англійського дієслова. В той час, як інфінітив та дієприкметник з дієприслівником – форми, що властиві всім сучасним європейським мовам, герундій не має аналогів в інших мовах [6, с. 85]. Хоча форма герундія є і в італійській (il gerundio), і в іспанській (el gerundio), і в французькій (le gérondif) мовах, за своїм граматичним значенням і функціями ці форми більше відповідають формі Participle I в англійській мові.
З точки зору порівняльної типології української та англійської мов, герундій є аломорфною (відмінною) безособовою формою дієслова, а тому не може бути зіставленим або протиставленим будь-яким українським безособовим формам дієслова [13, с. 243-244].
Ця форма, як і інші безособові форми (вербалії), з’явилась у мові як іменна форма; і лише поступово в процесі розвитку мови вона увійшла в систему дієслова і набула деяких дієслівних категорій та його комбінаторики.
Герундій утворюється шляхом додавання до основи інфінітиву закінчення –ing і таким чином співпадає з формою дієприкметника I. При утворенні герундія варто пам’ятати, що:
1) якщо інфінітив закінчується на ‘-e’ перед закінченням ‘-ing’, то ця літера випадає. Наприклад: to invite – inviting.
2) якщо інфінітив закінчується на приголосну в короткому наголошеному складі, ця приголосна перед ‘-ing’ подвоюється. Наприклад: to run - running
3) такі дієслова як ‘lie, die’ утворюють герундій особливим чином. Наприклад: to lie – lying; to die – dying.
Отже, герундій є однією з особливих безособових форм дієслова, що фактично