CỘNG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Djộc lập - Tự do - Hạnh Phuc
BIEN BẢN CUỘC HỌP
Thời gian bắt djầu: 13 giờ, ngay 8/3/2017
Djịa djiểm: Sảnh 1AB Djại học Ton Djức Thắng.
Thanh phần tham dự:
Co Mai Huỳnh Phương Thảo
Va cac thanh vien trong nhom gồm:
Trần Thị Thuỷ Cuc
Nguyễn Ai Dinh
Nguyễn Hoang Vũ
Nguyễn Thanh Cong
Trần Thị Thuỷ Cuc
Trần Thị Van
Trương Thị Diễm Thuy
Le Kiều My
Nội dung:
Co hướng dẫn cach tim bao, cấu truc của một bai bao nghien cứu, neu ra những djiểm chưa phu hợp trong cac bai bao ma cac tổ dja nộp.
Cấu truc của một bai bao nghien cứu như sau:
+ Abstract: djay la tom tắt nội dung chinh của bai.
+ Introduction
+ Literature review: trinh bay về những nghien cứu trước djo lien quan djến nội dung bai bao.
Ở phần nay, cac tổ tim ra giả thiết (hepothesis) va lập bảng về những quan djiểm ở cac bai bao djược djề cập, trich dẫn những cau phat biểu, nhận djịnh quan trọng.
+ Method: xac djịnh phương phap nghien cứu của bai bao: djịnh lượng, djịnh tinh, hoặc kết hợp. Tim ra mo hinh ( vi dụ: hồi qui tuyến tinh)
+ Result: djưa ra những bảng số liệu.
+ Conclusion: kết luận của bai nghien cứu.
Co yeu cầu cac nhom chưa tim djược bao hoặc cac nhom dja tim djược nhưng bai bao chưa tốt gửi từ 10 djến 20 bai bao cho GVHD hạn chot 24h thứ 7, ngay 11/2/2017.
Cac tổ khong co mặt chủ djộng lien lạc với thanh vien khac nếu co thắc mắc.
Cuộc họp kết thuc vao luc 14h15, ngay 8 thang 3 năm 2017.