МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра практики іноземної мови та методики викладанняКУРСОВА РОБОТА

з дисципліни Практична граматика англійської мови
на тему: Граматичні особливості вживання займенників в сучасній англійській мові


Студентки IІ курсу, групи ФАМ-13-1
напряму підготовки 6.020303
Філологія. Англійська мова і література
Колесник М. І.

Керівник ___________ канд. пед. наук, доц. Лисак Г. О.

Нормоконтроль _________ канд. пед. наук, доц. Лисак Г. О.

До захисту допустити
Завідувач кафедри практики іноземної мови та методики
викладання ___________ д-р. пед. наук, проф. Бідюк Н. М.

Національна шкала ________________________________
Кількість балів: ___________ Оцінка ECTS ___________
Члени комісії:_________ канд. пед. наук, доц. Лисак Г. О.
_________ канд. психол. наук, доц. Зеленко Н.В.
_________ канд. пед. наук, ст. викл. Магдюк О.В.Хмельницький 2015

ЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСУ ЗАЙМЕННИКІВ 5
1.1. Займенник в системі частин мови 5
1.2. Розряди займенників в сучасній англійській мові 7
1.2.1. Особові займенники 8
1.2.2. Присвійні та вказівні займенники 9
1.2.3. Зворотні та взаємні займенники 10
1.2.4. Питальні, відносні та сполучні займенники 11
1.2.5. Неозначені, заперечні та означальні займенники 11
Висновки до першого розділу 12
РОЗДІЛ 2
ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ Ч. ДІККЕНСА РІЗДВЯНА ПІСНЯ В ПРОЗІ 13
2.1. Вживання особових займенників в англійській мові 13
2.2. Вживання присвійних займенників в англійській мові 14
2.3. Вживання вказівних займенників в англійській мові 15
2.4. Вживання зворотних та взаємних займенників в англійській мові 16
2.5. Вживання питальних, відносних та сполучних займенників 17
2.6. Вживання неозначених, заперечних та означальних займенників в англійській мові 18
Висновки до другого розділу 23
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28

ВСТУП


Актуальність дослідження. У вітчизняних і зарубіжних граматиках, які висвітлюють принципи логіко-граматичної класифікації частин мови, займенники мають недостатньо чіткий статус. Важкість питання про виділення займенника як частини мови сформульована ще академіком В. В. Виноградовим. Дослідники, які дотримуються традиційного погляду на займенники, розглядають їх як слова, що виконують функції вказівки й заміщення повнозначних іменних частин мови, але інші дослідники вказують на необґрунтоване обмеження ролі займенників граматичним заміщенням імен. С. Ульман в своїй роботі Семантичні універсалії взагалі виключає займенники з лексичної системи мови.
Окрім того, серед займенників виділять одинадцять розрядів, що, в свою чергу, спричиняє труднощі з вибором правильного займенника у тій чи іншій мовленнєвій ситуації. Саме тому постає необхідність чіткого розмежування розрядів займенника.
Особливості англійських займенників як самостійної частини мови досліджують такі вчені як: Н. Д. Арутюнова, Л. С. Бархударов, Е. Бенвеніст, М. Я. Блох, В. В. Виноградов, Е. М. Вольф, І. Р. Гальперін, В. В. Гуревич, Т. А. ван Дейк, Б. О. Ільїш, І. П. Иванова, Г. Г. Почепцов, К. Е. Майтинська, Е. В. Падучева, О. І. Смирницький, З. Я. Тураєва, А. А. Уфімцева, Р. Якобсон, B. Abbott, L. Bloomfield, O. Jesperson, J. Lyons, R. Quirk, G. Leech, W. Quine, H. Sweet тощо). Незважаючи на велику кількість праць проблема виділення займенника в окрему самостійну частину мови та необхідність чіткого розмежування розрядів займенників у сучасній англійській мові залишаються недостатньо висвітленими у науковій літературі. Актуальність проблеми, її недостатня розробленість зумовили вибір теми дослідження: Граматичні особливості вживання займенників в сучасній англійській мові.

Обєкт дослідження займенник як самостійна частина мови в сучасній англійській мові.
Предмет дослідження граматичні особливості вживання займенників в сучасній англійській мові.
Мета дослідження дослідити та охарактеризувати основні випадки вживання займенників в сучасній англійській мові.
Відповідно до обєкта, предмета, мети визначено основні завдання дослідження:
1) дати загальну характеристику займеннику як самостійній частині мови;
2) розглянути розряди займенників в сучасній англійській мові;
3) проаналізувати вживання займенників у сучасній англійській мові на матеріалі твору Ч. Діккенса Різдвяна пісня у прозі.
Методи дослідження. Розвязання окремих завдань зумовило використання таких методів як: науковий аналіз; синтез; порівняння та узагальнення психологічних та педагогічних знань; теоретичне узагальнення для формування та конкретизації висновків.
Практичне значення дослідження: результати дослідження можуть бути використані на практичних заняттях з граматики англійської мови.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел.

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСУ ЗАЙМЕННИКІВ


1.1. Займенник в системі частин мови

Кожна мова на землі має свої, властиві лише їй особливості й закономірності. Англійська мова це ієрархічна система, яка має чіткий порядок слів. Займенники є однією з найочевидніших мовних універсалій. Займенники є у всіх мовах, і у всіх мовах їх розподіляють приблизно за одними і тими ж розрядами. За словами Е. Бенвеніста [2, с. 286], універсальність самих цих форм і понять спонукає поставити проблему займенників одночасно як проблему мови взагалі і як проблему конкретних мов.
Через свою велику семантичну і морфологічну своєрідність клас англійських займенників привертав увагу дослідників у всі періоди розвитку мовознавства, а саме у другій половині XX ст. Практично жоден з лінгвістичних напрямів не обминав цього кількісно невеликого, замкнутого, що володіє надзвичайною комунікативною значущістю розряду слів, не спробувавши внести свій