ВСТУП

Наше сьогодення просто змушує відкривати все нові і нові винаходи, знаходити вирішення тих проблем, які зараз є дуже важливими, вивчати мови для реалізації себе в майбутньому. Тому знання іноземних мов у сучасному світі важко переоцінити. Володіння ж англійською мовою надає багато переваг і відкриває багато доріг перед людиною. Багато організацій обрали саме цю іноземну мову як офіційну, куди б не поїхати, не знаючи мови тієї крани, можна спілкуватися англійською і розуміти її мешканців. Англійська мова відкриває широкі простори для тих, хто її вивчає.
Нині внаслідок інформаційного вибуху раннє шкільне навчання англійської мови співпадає з найсприятливішим періодом для розкриття творчого потенціалу особистості учня [29].
Разом із тим, постає проблема навчальних матеріалів, які б забезпечували гармонійне і різностороннє вивчення мови. Проблема навчальних матеріалів має свої особливості, в тому числі й неможливість включення художніх текстів до змісту навчання через недостатню сформованість в учнів комунікативної компетентності, зокрема мовної та соціокультурної компетенції як її складників. Крім того, введення художніх творів в початковій школі має свою специфіку, що повязана з психолого-педагогічними особливостями дітей цього віку. Так, навчальні матеріали мають містити елемент вигаданості, певної гри, розвивати уяву і мислення дитини. Тому пропонується використовувати іншомовні казкові твори.
Багато працювали над питанням введення казкових творів до структури уроків іноземної мови такі дослідники як Дж. Брюстер, Г. Еліс, Е. Райт, Ю.І. Пассов, І.О. Зимня, Г.А. Китайгородська, О.О. Леонтьєв.
Підвалини для роботи з казкою у школі на вітчизняних теренах заклав ще В. Сухомлинський, який був не тільки видатним педагогом, а й автором багатьох казок для дітей і про дітей, відомих у всьому світі.
Він особливу увагу звертав на те, що без живої, яскравої казки, що оволодіває свідомістю й почуттями дитини, не можна уявити дитяче мислення і дитяче мовлення як певний ступінь людського мислення і мовлення [26].
Проте, проблема використання казок на уроках англійської мови в початковій школі все ще залишається не достатньо вивченою, і тому дану тему було обрано для дослідження.
Обєкт дослідження: процес навчання іноземної мови молодших школярів.
Предмет дослідження: застосування казок Василя Сухомлинського як засобу комунікативної спрямованості уроків англійської мови на початковому етапі навчання.
Мета дослідження: дослідити можливості використання казок Василя Сухомлинського як засобу комунікативної спрямованості уроків англійської мови в початковій школі.
Обєкт, предмет та мета дослідження обумовили такі завдання:
1. Провести аналіз сучасної науково методичної літератури з питання розвитку комунікативних умінь учнів початкової школи.
2. Розкрити сутність поняття комунікативна спрямованість уроків англійської мови.
3. Обґрунтувати необхідність використання казок Василя Сухомлинського для розвитку та удосконалення комунікативної спрямованості уроків англійської мови на початковому етапі навчання.
4. Розглянути методи та етапи роботи з казкою в початковій школі.
5. Розробити комплекс завдань до казок Василя Сухомлинського для вдосконалення комунікативної спрямованості уроків англійської мови на початковому етапі навчання.
У процесі вирішення цих завдань були використані такі методи дослідження: критичний аналіз літературних джерел з методики, психології, педагогіки, лінгвістики; аналіз літературних творів Василя Сухомлинського; узагальнення позитивного досвіду роботи вчителів, власного досвіду навчання дітей англійської мови.
Структура та обсяг роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел із 30 найменувань, а також із 5 додатків. Загальний обсяг роботи 42 сторінки. Основний матеріал викладено на 31 сторінці.РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КАЗОК ЯК ЗАСОБУ КОМУНІКАТИВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ УРОКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ

1.1. Комунікативна спрямованість уроків англійської мови та розвиток комунікативних умінь учнів початкової школи

Вимоги часу орієнтують нинішніх і майбутніх вчителів на використання гуманістичного підходу, на застосування методів, які сприяють розвитку творчих засад особистості з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.
Основним засобом людського спілкування є мова. Сучасна людина повинна володіти декількома мовами. Ось чому вивчення іноземних мов набуває особливого статусу в нашій країні [24].
Держстандарт з іноземних мов, а також нові програми і підручники орієнтують вчителів на необхідність використання комунікативного підходу, який спрямований на практику спілкування. Поява за останні десятиріччя низки методів навчання іноземних мов створює передумови для ефективного поліпшення навчального процесу в українських освітніх закладах, адже вони мають на меті розвиток і самовдосконалення особистості, розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу.
Метою навчання іноземної мови є оволодіння комунікативною компетенцією [15].
Навчальними програмами з іноземних мов, складеними відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, визначено головну мету формування в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом з урахуванням вікових можливостей молодших школярів.
Комунікативна компетентність це вища здатність особистості, яка дає змогу розвязувати проблеми, що виникають у різних життєвих ситуаціях; це комплекс знань, мовних умінь і навичок спілкування, набутих особистістю під час природної соціалізації, навчання та