4411436294821-895350-914400
-887095-914400ANG KONTEMPORARYONG DAIGDIG
1024382038754052115820-234315-38100472630551936653324860
LAYUNIN
Ang mga mag-aaral ay
naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng pakikipag-ugnayan at sama-samang pagkilos sa kontemporanyong daigdig tungo sa pandaigdigang kapayapaan , pagkakaisa , 103961052603673 pagtutulungan , at kaunlaranNA AALALAMO PA BA ANG MGA
DAHILAN NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
ATING SAGUTAN ANG GAWAIN 1
KONSEPTONG NAIS KO, HULAAN MO.71469253865245-854075-914400
-895350-914400GAWAIN 1
Basahin ang mga clue sa bawat bilang. Tukuyin ang mga konseptong inilalarawan sa pamamagitan ng pagpupuno ng wastong letra sa luob ng kahon.
Pagkakampihan ng mga bansa.
A ___Y____ ____ ____A
Panghihimasok ng makapangyarihang bansa sa mahinang bansa.
I__P__ __ Y__L __ __ __ O
Pagpapalakas ng mga bansang sandatahan ng mga bansa sa Europe.
M __ __ ITA__ __ S__O
Pag mamahal sa bayan.
N__S__ __ N__L__ __ M O
5. Bansa na ka alyado ng France at Russia.
G __ __ __ TB __ __T
-999259-914400 Organisyaon ng mga bansa pagkatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig.
__ E __ __ __E __F __A __ __O __ __
Kasunduang nagwakas sa Unang Digmaang Pandaigdig.
T __ __ __ T __ OF __ E__ __ __A I __ __E S